Ken. - ийн Блог : Оюун цэнгээх бодлогууд. /6/

Оюун цэнгээх бодлогууд. /6/

Нэгэн заводад слесарь, токарьчин, мужаан гурван найз ажилладаг байжээ. Тэдний нэрийг Бат, Идэр, Сэнгээ гэдэг бөгөөд слесарь нь айлын хамгийн том хүүхэд. Харин тэр найзуудаасаа насаар хамгийн бага нь ажээ. Сэнгээ Батын эгчтэй гэрлэсэн ба тоъарьчинаас насаар ах гэнэ. Тэгвэл слесарь, токарьчин, мужаан нарын нэрийг ол.

Өгөгдсөн нөхцөл ёсоор слесарь нь Бат, Сэнгээ биш юм. Учир нь Бат эгчтэй, Сэнгээ энэ гурваас хамгийн бага нь биш юм. Эндээс мөрдөхөд слесарийн нэр нь Идэр. Сэнгээ токарьчинаас ах гэсэн тул мужаан юм. Тэгвэл Бат токарьчин болно.

Надад хадаас, боолт, гайк хийсэн 3 хайрцаг байв. Хайрцаг бүр дээр нэрсийг бичиж наалаа. Нэгэн удаа миний дүү хайрцаг бүрийн нэрсийг шилжүүлэн наасан байв. Аз болоход хайрцгийг онгойлгож хадаас, боолт, гайкийг хооронд нь холиогүй байлаа. Тэгвэл би нэг хайрцгийг онгойлгож үзээд аль хайрцагт юу байгааг тодорхойлж чадах уу?

"Хадаас" гэсэн бичиг наасан хайрцгийг нээе. Энд боолт байвал "боолт" гэсэн хайрцганд хадаас ба боолт байхгүй. Иймд "боолт" хайрцагт гайк байгаа. "гайк" хайрцганд хадаас бий. /Үүнийг олон аргаар бодож болно./

Баатар, Жаргал, Лонжид гурав нэг гудамжинд амьдардаг. Тэдний нэг нь мужаан, нөгөө нь будагчин, гурав дахь нь ус түгээгч ажилтай. Саяхан будагчин таньдаг мужааныгаа гуйн гэртээ бага сага ажил хийлгэе гэж бодож байтал мужаан нь ус түгээгчийн гэрт ажил хийж байгаа сураг сонсогджээ. Лонжид жаргалын тухай ямар ч зүйл мэдэхгүй бол хэн нь ямар мэргэжилтэй вэ?

Бодлогод өгсөн нөхцөл "Лонжид Жаргалын тухай юу ч мэдэхгүй". Иймд Лонжид будагчин биш. Учир нь будагчин маань мужааныг таньдаг, ус түгээгчийн тухай сонссон билээ. Мужаан будагчинг сайн танина, ус түгээгчийнд ажил хийж байгаа тул түүнийг мэднэ. Эндээс үзэхэд Лонжид мужаан биш аж. Тэгвэл Лонжид ус түгээгч байж таарлаа. Ус түгээгчийнд мужаан ажил хийж байгаа тул ус түгээгч мужааныг мэднэ гэдгээс Жаргал будагчин, Баатар мужаан юм.

Баагий, Заяа, Соо гэдэг гурван алиалагч циркэд тогложээ. Тэд ногоон, улаан, цэнхэр цамцтай ба яг ийм өнгийн ботинктой ажээ. Баагийгийн цамц, ботинк нь ижил өнгөтэй, Заяагийн цамц, ботинк нь улаан биш. Соо ногоон ботинктой ба өөр өнгийн цамцтай байв. Алиалагчдын цамц ба ботинкны өнгийн тодорхойл.

Соо ногоон ботинктой ба Заяагийн ботинк нь улаан биш тул Заяа цэнхэр ботинктой. Эндээс Баагий улаан ботинктой гэж гарна. Мөн Баагийгийн цамц, ботинк ижил өнгөтэй гэдгээс Баагий улаан цамцтай болно. Соо ногоон биш цамцтай тул цэнхэр цамцтай болов. Баагий улаан цамц ботинктой, Соо цэнхэр цамц, ногоон ботинктой, Харин Заяа ногоон цамц, цэнхэр ботинктой.

Хурдан морьдын уралдаан эхлэхээс өмнө дөрвөн үзэгч уралдах А,В,С морьдын талаар ярилцжээ.

-А эсвэл С түрүүлнэ.                                                                           

-Хэрэв А аман хүзүүдвэл В түрүүлнэ.                                                                  

-Хэрэв А гуравд давхивал С түрүүлэхгүй.                                                            

-А эсвэл В аман хүзүүднэ.                                                  

Уралдаан дуусахад дөрвөн үзэгч бүгдээрээ зөв тааварласан байв. Энэ гурван морь ямар дарааллаар эхний гурван байруудыг эзэлсэн бэ?

Эдгээр гурван морьд эхний гурван байранд ирэх 6 боломжтой. Боломж бүрийн ард зөрчилдөж байгаа баримтын дугаарыг бичив.

1.АВС

2.АСВ /4/

3.ВАС /1/

4.ВСА /1/,/4/

5.САВ /2/

6.СВА /3/

Сүүлчийн 5 боломж нь үзэгчдийн таасан тааварт нийцэхгүй байна. Эндээс хамгийн эхний нөхцөл буюу А түрүүлж, В аман хүзүүдэж, С гурвалсан байна.start=-28 , cViewSize=50 , cPageCount=1

22 сэтгэгдэл:

null
Хэрлэн (зочин)

Би мозамбик хэл мэдкүштээ яанаа...

Зочин

Íýãýí çàâîäàä ñëåñàðü, òîêàðü÷èí, ìóæààí ãóðâàí íàéç àæèëëàäàã áàéæýý. Òýäíèé íýðèéã Áàò, Èäýð, Ñýíãýý ãýäýã áºãººä ñëåñàðü íü àéëûí õàìãèéí òîì õ¿¿õýä. Õàðèí òýð íàéçóóäààñàà íàñààð õàìãèéí áàãà íü àæýý. Ñýíãýý Áàòûí ýã÷òýé ãýðëýñýí áà òîêàðü÷èíààñ íàñààð àõ ãýíý. Òýãâýë ñëåñàðü, òîêàðü÷èí, ìóæààí íàðûí íýðèéã îë. Íàäàä õàäààñ, áîîëò, ãàéê õèéñýí 3 õàéðöàã áàéâ. Õàéðöàã á¿ð äýýð íýðñèéã áè÷èæ íààëàà. Íýãýí óäàà ìèíèé ä¿¿ õàéðöàã á¿ðèéí íýðñèéã øèëæ¿¿ëýí íààñàí áàéâ. Àç áîëîõîä õàéðöãèéã îíãîéëãîæ õàäààñ, áîîëò, ãàéêèéã õîîðîíä íü õîëèîã¿é áàéëàà. Òýãâýë áè íýã õàéðöãèéã îíãîéëãîæ ¿çýýä àëü õàéðöàãò þó áàéãààã òîäîðõîéëæ ÷àäàõ óó? Áààòàð, Æàðãàë, Ëîíæèä ãóðàâ íýã ãóäàìæèíä àìüäàðäàã. Òýäíèé íýã íü ìóæààí, íºãºº íü áóäàã÷èí, ãóðàâ äàõü íü óñ ò¿ãýýã÷ àæèëòàé. Ñàÿõàí áóäàã÷èí òàíüäàã ìóæààíûãàà ãóéí ãýðòýý áàãà ñàãà àæèë õèéëãýå ãýæ áîäîæ áàéòàë ìóæààí íü óñ ò¿ãýýã÷èéí ãýðò àæèë õèéæ áàéãàà ñóðàã ñîíñîãäæýý. Ëîíæèä Æàðãàëûí òóõàé ÿìàð ÷ ç¿éë ìýäýõã¿é áîë õýí íü ÿìàð ìýðãýæèëòýé âý? Áààãèé, Çàÿà, Ñîî ãýäýã ãóðâàí àëèàëàã÷ öèðêýä òîãëîæýý. Òýä íîãîîí, óëààí, öýíõýð öàìöòàé áà ÿã èéì ºíãèéí áîòèíêòîé àæýý. Áààãèéãèéí öàìö, áîòèíê íü èæèë ºíãºòýé, Çàÿàãèéí öàìö, áîòèíê íü óëààí áèø. Ñîî íîãîîí áîòèíêòîé áà ººð ºíãèéí öàìöòàé áàéâ. Àëèàëàã÷äûí öàìö áà áîòèíêíû ºíãèéã òîäîðõîéë. Õóðäàí ìîðüäûí óðàëäààí ýõëýõýýñ ºìíº äºðâºí ¿çýã÷ óðàëäàõ À,Â,Ñ ìîðüäûí òàëààð ÿðèëöæýý.

moogii (зочин)

ene haanahaar bichsen yum be minii PC uul ni bvh font iig tanih yostoi eniig barahgvi yum bna

uul ni (зочин)

Íýãýí çàâîäàä ñëåñàðü, òîêàðü÷èí, ìóæààí ãóðâàí íàéç àæèëëàäàã áàéæýý. Òýäíèé íýðèéã Áàò, Èäýð, Ñýíãýý ãýäýã áºãººä ñëåñàðü íü àéëûí õàìãèéí òîì õ¿¿õýä. Õàðèí òýð íàéçóóäààñàà íàñààð õàìãèéí áàãà íü àæýý. Ñýíãýý Áàòûí ýã÷òýé ãýðëýñýí áà òîêàðü÷èíààñ íàñààð àõ ãýíý. Òýãâýë ñëåñàðü, òîêàðü÷èí, ìóæààí íàðûí íýðèéã îë. Íàäàä õàäààñ, áîîëò, ãàéê õèéñýí 3 õàéðöàã áàéâ. Õàéðöàã á¿ð äýýð íýðñèéã áè÷èæ íààëàà. Íýãýí óäàà ìèíèé ä¿¿ õàéðöàã á¿ðèéí íýðñèéã øèëæ¿¿ëýí íààñàí áàéâ. Àç áîëîõîä õàéðöãèéã îíãîéëãîæ õàäààñ, áîîëò, ãàéêèéã õîîðîíä íü õîëèîã¿é áàéëàà. Òýãâýë áè íýã õàéðöãèéã îíãîéëãîæ ¿çýýä àëü õàéðöàãò þó áàéãààã òîäîðõîéëæ ÷àäàõ óó? Áààòàð, Æàðãàë, Ëîíæèä ãóðàâ íýã ãóäàìæèíä àìüäàðäàã. Òýäíèé íýã íü ìóæààí, íºãºº íü áóäàã÷èí, ãóðàâ äàõü íü óñ ò¿ãýýã÷ àæèëòàé. Ñàÿõàí áóäàã÷èí òàíüäàã ìóæààíûãàà ãóéí ãýðòýý áàãà ñàãà àæèë õèéëãýå ãýæ áîäîæ áàéòàë ìóæààí íü óñ ò¿ãýýã÷èéí ãýðò àæèë õèéæ áàéãàà ñóðàã ñîíñîãäæýý. Ëîíæèä Æàðãàëûí òóõàé ÿìàð ÷ ç¿éë ìýäýõã¿é áîë õýí íü ÿìàð ìýðãýæèëòýé âý? Áààãèé, Çàÿà, Ñîî ãýäýã ãóðâàí àëèàëàã÷ öèðêýä òîãëîæýý. Òýä íîãîîí, óëààí, öýíõýð öàìöòàé áà ÿã èéì ºíãèéí áîòèíêòîé àæýý. Áààãèéãèéí öàìö, áîòèíê íü èæèë ºíãºòýé, Çàÿàãèéí öàìö, áîòèíê íü óëààí áèø. Ñîî íîãîîí áîòèíêòîé áà ººð ºíãèéí öàìöòàé áàéâ. Àëèàëàã÷äûí öàìö áà áîòèíêíû ºíãèéã òîäîðõîéë. Õóðäàí ìîðüäûí óðàëäààí ýõëýõýýñ ºìíº äºðâºí ¿çýã÷ óðàëäàõ À,Â,Ñ ìîðüäûí òàëààð ÿðèëöæýý. -À ýñâýë Ñ ò¿ð¿¿ëíý. -Õýðýâ À àìàí õ¿ç¿¿äâýë  ò¿ð¿¿ëíý. -Õýðýâ À ãóðàâä äàâõèâàë Ñ ò¿ð¿¿ëýõã¿é. -À ýñâýë  àìàí õ¿ç¿¿äíý. Óðàëäààí äóóñàõàä äºðâºí ¿çýã÷ á¿ãäýýðýý çºâ òààâàðëàñàí áàéâ. Ýíý ãóðâàí ìîðü ÿìàð äàðààëëààð ýõíèé ãóðâàí áàéðóóäûã ýçýëñýí áý?

Mjs (зочин)

Нэгэн заводад слесарь, токарьчин, мужаан гурван найз ажилладаг байжээ. Тэдний нэрийг Бат, Идэр, Сэнгээ гэдэг бөгөөд слесарь нь айлын хамгийн том хүүхэд. Харин тэр найзуудаасаа насаар хамгийн бага нь ажээ. Сэнгээ Батын эгчтэй гэрлэсэн ба токарьчинаас насаар ах гэнэ. Тэгвэл слесарь, токарьчин, мужаан нарын нэрийг ол. Надад хадаас, боолт, гайк хийсэн 3 хайрцаг байв. Хайрцаг бүр дээр нэрсийг бичиж наалаа. Нэгэн удаа миний дүү хайрцаг бүрийн нэрсийг шилжүүлэн наасан байв. Аз болоход хайрцгийг онгойлгож хадаас, боолт, гайкийг хооронд нь холиогүй байлаа. Тэгвэл би нэг хайрцгийг онгойлгож үзээд аль хайрцагт юу байгааг тодорхойлж чадах уу? Баатар, Жаргал, Лонжид гурав нэг гудамжинд амьдардаг. Тэдний нэг нь мужаан, нөгөө нь будагчин, гурав дахь нь ус түгээгч ажилтай. Саяхан будагчин таньдаг мужааныгаа гуйн гэртээ бага сага ажил хийлгэе гэж бодож байтал мужаан нь ус түгээгчийн гэрт ажил хийж байгаа сураг сонсогджээ. Лонжид Жаргалын тухай ямар ч зүйл мэдэхгүй бол хэн нь ямар мэргэжилтэй вэ? Баагий, Заяа, Соо гэдэг гурван алиалагч циркэд тогложээ. Тэд ногоон, улаан, цэнхэр цамцтай ба яг ийм өнгийн ботинктой ажээ. Баагийгийн цамц, ботинк нь ижил өнгөтэй, Заяагийн цамц, ботинк нь улаан биш. Соо ногоон ботинктой ба өөр өнгийн цамцтай байв. Алиалагчдын цамц ба ботинкны өнгийг тодорхойл. Хурдан морьдын уралдаан эхлэхээс өмнө дөрвөн үзэгч уралдах А,В,С морьдын талаар ярилцжээ. -А эсвэл С түрүүлнэ. -Хэрэв А аман хүзүүдвэл В түрүүлнэ. -Хэрэв А гуравд давхивал С түрүүлэхгүй. -А эсвэл В аман хүзүүднэ. Уралдаан дуусахад дөрвөн үзэгч бүгдээрээ зөв тааварласан байв. Энэ гурван морь ямар дарааллаар эхний гурван байруудыг эзэлсэн бэ?

Zz (зочин)

1. Ider- sleseri, Bat-tokarchin, Sengee-mujaan munuu?

Зочин

1)Сэнгээ мужаан Бат слесарь Идэртоъарьчин 2)чадах л юм шиг байна. Чи өөрөө хайрцагийг онгойлгоогүй нэрсийг наасан юм чинь хэхэхэ 3)Лонжид ус түгээгч Жаргал мужаан Баатар будагчин 4)Баагий улаан цамц, Ботинктой Соо цэнхэр цамц ногоон Ботинктой Заяа ногоон цамц цэнхэр ботинктой 5)

Эрка (зочин)

энэ зочин би шүү

KeN (зочин)

Zz: Бүх бодлогоо бодчоод хариугаа өгөөрэй. Эрка: 1.Буруу 2.хэхэ Буруу шүү 3.Ээ бас л буруу бээшд. 4.Аа энэ харин зөв байна. 5.???

Эрка (зочин)

аа новш юмаа юун дээр нь алдцан юм болоо? 5-ыг бол толгой эргээд ёстой ойлгохгүйн байлээ

Tsoomo (зочин)

хялбархан бодлогууд байна тэр уралдаан их хөөрхөн юм 1.C 2.A 3.B зөв биз

Эрка (зочин)

1)бат-токарьчин, сэнгээ-мужаан, идэр-слесарь 3)лонжид ус түгээгч, жаргал-будагчин, баатар-мужаан 2)чадахгүй нэрсийг нь солиод наацан юм чинь гэсн хахаха :P

KeN (зочин)

Хэхэ уул нь энэ хэд чинь 12 настай хүүхдийн бодлогууд гэжуугаа... Буруу байна хө. А аман хүзүүдвэл В түрүүлнэ гэсэнтэй зөрчилдөж байна...

KeN (зочин)

Эрка: 1.Зөв.хэх 2.Буруу 3.Зөв..:D

Tsoomo (зочин)

хаха тийм байна A B C гэж байгаан байна

turihan (зочин)

нэг нэнгээр нь бодохоос 1. Сэнгээ мужаан, Бат токарьчин, Идэр слесарь

AntiDotE (зочин)

Сэнгээ – Мужаан, Бат – Токарьчин, Идэр – Слесарь. Чадна, бүгдийг нь шилжүүлэн наасан гэсэн нөхцөл байгаа болохоор. Жаргал – Будагчин, Баатар – Мужаан, Лонжид – Ус түгээгч. Баагий – Улаан цамц, Улаан ботинк, Заяа – Ногоон цамц, Цэнхэр ботинк, Соо – Цэнхэр цамц, Ногоон ботинк. В, С – 1, А – 2 - Нэг иймэрдүү л юм болоод байна даа. Гэхдээ энэ логикийн алдаатай юм шиг санагдаад байх юм.

KeN (зочин)

AntiDotE: логикийн алдаа байхгүй э..хэхэ

turihan (зочин)

намайг ганц ганцаар бодох гэж элийрч байхад та нар бодоод дуусчихсан байх шив дээ. дараагийн бодлогыг чинь л бодъё

KeN (зочин)

turihan: хэхэ тэгээрэй. :D

tglr (зочин)

"Хадаас" гэсэн бичиг наасан хайрцгийг нээе. Энд боолт байвал "боолт" гэсэн хайрцганд хадаас ба боолт байхгүй. Иймд "боолт" хайрцагт гайк байгаа. "гайк" хайрцганд хадаас бий. /Үүнийг олон аргаар бодож болно./
hadaas gsn hairtsagand boolt bga tgd boolt gsn hairtsagand hadaas bna bhkun medegdehkum bish u

Батмөнх

tglr (зочин): Хайрцаг бүрт нэрстэй нь адилхан зүйлс байхгүй шүү дэ. Бүгдийх нь нэрсийг сольчихсон... Их амархан шөө дээ.. :P

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)